پرداخت سود مهر 97

به استحضار می رساند مبلغ 770 ریال سود(معادل سالانه 90/66درصد) به ازای هرواحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن برای دوره منتهی به 1397/07/10 پرداخت گردید.