بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/03/18 امیدنامه 1398/03/29
صورتجلسه مجمع مورخ 98/03/18 امیدنامه 1398/03/29
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/03/18 اساسنامه 1398/03/29
صورتجلسه مجمع مورخ 98/03/18 اساسنامه 1398/03/29
صورتجلسه حاضرین مجمع مورخ 98/03/18 صندوق 1398/03/18
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1397/08/28 1397/09/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/28 1397/09/12
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1397/08/28 اساسنامه 1397/09/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/28 اساسنامه 1397/09/12
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1397/08/28 امیدنامه 1397/09/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/28امیدنامه 1397/09/12
حاضرین در مجمع مورخ 1397/08/28 1397/08/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/01/29 1397/02/11
حاضرین در مجمع مورخ 1397/01/29 1397/01/29
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/14 1396/11/25
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1396/09/14 امیدنامه 1396/10/03
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1396/09/14 اساسنامه 1396/10/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/14 امیدنامه 1396/10/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/14 اساسنامه 1396/10/03
حاضرین در مجمع مورخ 1396/09/14 1396/09/14
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1395/11/03امیدنامه 1395/11/26
صورتجلسه مجمع 1395/11/03امیدنامه 1395/11/26
حاضرین در مجمع مورخ 1395/11/03 1395/11/03
صورتجلسه مجمع 95/09/07 تغییرات اساسنامه 1395/09/23
نامه سازمان برای مجمع مورخ 95/09/07 تغییرات امیدنامه 1395/09/23
صورتجلسه مجمع 95/09/07 تغییرات امیدنامه 1395/09/23
نامه سازمان برای مجمع مورخ 95/09/07 تغییرات اساسنامه 1395/09/23
حاضرین در مجمع 1395/09/07 1395/09/09
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار 1394/10/20
صورتجلسه تصویب صورت های مالی سال 94 به همراه تایید سازمان 1394/10/20
تایید سازمان برای تغییر هزینه نرم افزار 1394/10/20
حاضرین در مجمع 1394/09/14 1394/09/24
صورتجلسه مجمع موسس 1394/03/02