حساب‌های بانکی

حساب های بانکی این صندوق به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد.