بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزاری بانک آینده به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آینده روشن به همراه توضیحات