جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 17,102 8.81 771 0.04 351 0.02 303 0.02
اوراق مشارکت 134,786 69.47 1,035,094 57.24 1,033,047 57.55 985,770 56.97
سپرده بانکی 90,760 46.78 748,430 41.39 737,859 41.1 736,421 42.56
وجه نقد -35 -0.02 39 0 39 0 30 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -48,593 -25.05 24,052 1.33 23,768 1.32 7,688 0.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 12,128 6.25 697 0.04 348 0.02 303 0.02