بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 7,548 7.84 15,120 7.99 16,056 8.91 16,304 10.32
اوراق مشارکت 71,176 73.96 94,777 50.06 99,596 55.28 100,257 63.46
سپرده بانکی 66,759 69.37 76,882 40.61 63,461 35.23 40,769 25.81
وجه نقد 35 0.04 81 0.04 190 0.11 30 0.02
سایر دارایی ها -49,283 -51.21 2,479 1.31 852 0.47 627 0.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,432 5.64 10,070 5.32 10,641 5.91 10,684 6.76