جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 9,680 8.9 33,597 10.86 49,508 11.69 53,105 10.26
اوراق مشارکت 77,031 70.8 155,615 50.3 232,611 54.91 237,997 45.98
سپرده بانکی 66,700 61.31 109,324 35.34 135,133 31.9 182,063 35.17
وجه نقد -35 -0.03 -1,139 -0.37 88 0.02 30 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -44,580 -40.98 11,973 3.87 6,266 1.48 44,402 8.58
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 6,716 6.17 21,897 7.08 32,992 7.79 37,019 7.15