جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 8,333 8.36 15,189 11.31 10,547 7.64 24,390 7.85
اوراق مشارکت 72,218 72.48 75,219 55.99 61,255 44.38 126,640 40.78
سپرده بانکی 64,447 64.68 37,273 27.75 54,303 39.34 158,369 50.99
وجه نقد 15 0.02 -,272 -0.2 -,615 -0.45 30 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -45,370 -45.53 6,930 5.16 12,546 9.09 1,131 0.36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,889 5.91 9,889 7.36 8,622 6.25 12,237 3.94