بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 7,129 7.77 12,274 9.64 14,634 8.82 14,647 7.01
اوراق مشارکت 69,715 75.96 62,535 49.11 85,238 51.39 96,629 46.21
سپرده بانکی 66,129 72.05 48,347 37.97 60,776 36.64 97,210 46.49
وجه نقد 32 0.03 8 0.01 30 0.02 30 0.01
سایر دارایی ها -51,225 -55.81 4,167 3.27 5,180 3.12 578 0.28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,181 5.65 8,853 6.95 10,001 6.03 9,937 4.75