جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 19,334 7.63 59,504 3.52 83,145 4.95 92,063 5.5
اوراق مشارکت 177,682 70.11 1,062,544 62.81 1,153,058 68.66 1,155,894 69.04
سپرده بانکی 108,798 42.93 562,810 33.27 437,894 26.07 422,923 25.26
وجه نقد -32 -0.01 39 0 37 0 30 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -52,353 -20.66 6,803 0.4 5,304 0.32 3,425 0.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 14,586 5.76 59,452 3.51 83,013 4.94 91,782 5.48