بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/01/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,710 7.51 11,421 10.05 8,872 12.74 9,582 12.76
اوراق مشارکت 70,248 78.61 64,908 57.14 26,921 38.66 29,992 39.95
سپرده بانکی 67,290 75.29 35,906 31.61 32,200 46.24 34,949 46.55
وجه نقد 34 0.04 -8 -0.01 -,136 -0.19 30 0.04
سایر دارایی ها -54,913 -61.45 1,366 1.2 1,778 2.55 530 0.71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,883 5.46 9,125 8.03 7,644 10.98 7,753 10.33