جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 13,503 9.44 92,772 9.7 154,132 8.58 174,919 8.12
اوراق مشارکت 97,488 68.13 509,112 53.25 991,905 55.2 1,469,360 68.23
سپرده بانکی 76,858 53.71 312,448 32.68 542,090 30.17 504,327 23.42
وجه نقد -33 -0.02 32 0 14 0 30 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -44,715 -31.25 41,637 4.36 108,821 6.06 4,933 0.23
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,572 6.69 68,105 7.12 120,092 6.68 137,297 6.38