جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 8,215 8.3 18,481 12.12 18,387 13.03 22,149 20.82
اوراق مشارکت 72,588 73.32 95,470 62.62 85,515 60.6 74,881 70.39
سپرده بانکی 65,162 65.82 36,430 23.9 34,065 24.14 8,579 8.06
وجه نقد 34 0.03 13 0.01 -11 -0.01 30 0.03
واحد صندوق
سایر دارایی ها -47,000 -47.48 2,061 1.35 3,153 2.23 739 0.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,793 5.85 11,417 7.49 10,759 7.62 10,921 10.27