بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,515 7.32 13,003 8.03 12,712 9.14 10,913 7.92
اوراق مشارکت 71,167 79.91 90,406 55.82 85,582 61.56 86,118 62.47
سپرده بانکی 68,695 77.14 64,021 39.53 40,051 28.81 40,448 29.34
وجه نقد 37 0.04 -,256 -0.16 41 0.03 30 0.02
سایر دارایی ها -57,358 -64.41 -5,203 -3.21 631 0.45 353 0.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,688 5.26 9,787 6.04 9,683 6.97 8,631 6.26