بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/09/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,093 7.12 14,635 9.49 13,418 7.45 12,805 7.24
اوراق مشارکت 70,237 82.07 116,539 75.59 111,385 61.85 83,566 47.23
سپرده بانکی 69,377 81.07 89,870 58.29 86,688 48.14 80,097 45.27
وجه نقد 36 0.04 -,270 -0.18 -,863 -0.48 30 0.02
سایر دارایی ها -60,165 -70.3 -66,600 -43.2 -30,540 -16.96 434 0.25
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,355 5.09 10,707 6.94 10,074 5.59 9,612 5.43