صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1400/02/31 1400/03/03
صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1399/12/30 1400/02/19
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1400/01/31 1400/02/06
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق منتهی به 1399/12/30 1400/02/01
صورت مالی شش ماهه صندوق منتهی به 99/12/30 1400/02/01
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/11/30 1399/12/04
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/10/30 1399/11/07
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق منتهی به 1399/09/30 1399/10/24
صورت مالی سه ماهه صندوق منتهی به 99/09/30 1399/10/24
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/09/30 1399/10/02
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/08/30 1399/09/09
گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده صندوق منتهی به 1399/06/31 1399/08/14
صورت مالی حسابرسی شده دوره سالانه منتهی به 1399/06/31 1399/08/14
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/07/30 1399/08/06
صورت مالی سالانه صندوق منتهی به 99/06/31 1399/07/27
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 99/06/31 1399/07/27
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/06/31 1399/07/08
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/05/31 1399/06/10
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/04/31 1399/05/08
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به 1399/03/31 1399/04/25
صورت مالی نه ماهه صندوق منتهی به 1399/03/31 1399/04/25
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 1398/12/29 1399/02/22
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1399/01/31 1399/02/07
صورت مالی شش ماهه صندوق منتهی به 1398/12/29 1399/02/02
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق منتهی به 1398/12/29 1399/02/02
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/12/29 1399/01/09
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/10/30 1398/11/07
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق منتهی به 1398/09/30 1398/10/15
صورت مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/09/30 1398/10/14
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/09/30 1398/10/07
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/08/30 1398/09/10
صورت مالی حسابرسی شده دوره سالانه منتهی به 1398/06/31 صندوق 1398/08/14
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/07/30 1398/08/08
صورت مالی سالانه صندوق منتهی به 1398/06/31 1398/07/28
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1398/06/31 1398/07/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 1398/06/31 (اصلاحیه) 1398/07/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق منتهی به 1398/06/31 1398/07/07
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/05/31 1398/06/10
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1398/04/31 1398/05/09
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به 1398/03/31 1398/04/18
صورت مالی نه ماهه صندوق منتهی به 1398/03/31 1398/04/18
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1398/03/31 1398/04/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق 1398/02/31 1398/03/08
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه برای دوره منتهی به 1397/12/29 1398/02/23
صورت وضعیت پرتفوی صندوق 1398/01/31 1398/02/10
صورت مالی شش ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/02/03
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق منتهی به 1397/12/29 1398/01/31
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/12/29 1398/01/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق 97/11/30 1397/12/08
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/10/30 1397/11/08
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 13970930 1397/10/10
صورت های مالی سه ماه منتهی به 1397/09/30 1397/10/09
صورت وضعیت پرتفو صندوق منتهی به 1397/09/30 1397/10/09
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/08/30 1397/09/10
صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1397/06/31(اصلاحیه) 1397/09/03
صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1397/06/31 1397/08/13
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/07/30 1397/08/06
صورت مالی سالانه صندوق منتهی به 1397/06/31 1397/07/23
گزارش عملکرد سالیانه صندوق منتهی به 1397/06/31 1397/07/21
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/06/31 1397/07/04
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/05/31 1397/06/06
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/04/31 1397/05/07
صورت مالی نه ماهه صندوق منتهی به 1397/03/31 1397/04/30
گزارش عملکرد صندوق منتهی به 1397/03/31 1397/04/11
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/03/31 1397/04/04
صورت وضعیت پرتفو صندوق 1397/02/31 1397/03/08
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه برای دوره منتهی به 1396/12/29 1397/02/18
صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن1397/01/31 1397/02/03
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1396/12/29 1397/02/02
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق منتهی به 1396/12/29 1397/01/22
صورت وضعیت پرتقو صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن 1396/12/29 1397/01/06
صورت وضعیت پرتفو صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن1396/11/30 1396/12/07
افشای پرتفوی 30 دی 1396 1396/11/09
صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/24
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق منتهی به 1396/09/30 1396/10/19
افشای پرتفو 1396/10/10
صروتهای مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه) 1396/09/04
صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 1396/06/31(حسابرسی شده) 1396/08/30
صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 1396/07/30
گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به 1396/06/31 1396/07/16
صورت مالی نه ماهه صندوق منتهی به 1396/03/31 1396/05/01
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به 1396/03/31 1396/04/14
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1396/12/30 - حسابرسی شده 1396/03/22
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1396/12/30 1396/02/04
گزارش عملکرد شش ماهه صندق منتهی به 1395/12/30 1396/02/02
اطلاحیه صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به 1395/09/30 1395/12/08
صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به 1395/09/30 1395/10/28
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1395/09/30 1395/10/06
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور 95 1395/08/26
صورتهای مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 31 شهریور 1395 1395/08/01
گزارش عملکرد سالانه گنجینه آینده روشن منتهی به 1395.06.31 1395/07/18
صورتهای مالی صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/29
گزارش عملکرد صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/20
صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1394 1395/03/03
صورتهای مالی برای دوره 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1394 1395/02/01
گزارش عملکرد صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 1394/12/29 1395/01/14
صورتهای مالی صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1394/09/30 1394/10/29
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1394/09/30 1394/10/05
صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 31 شهریور 1394 1394/08/30
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به 1394/06/31(اصلاحیه2) 1394/08/30
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه ماهه منتهی به 1394/06/31(اصلاحیه) 1394/08/16
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه منتهی به 1394/06/31 1394/08/09
صورتهای مالی سالانه منتهی به 31 شهریور 1394 1394/07/28