مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/01/28 1400/02/12
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1400/01/28 1400/02/12
صورتجلسه حاضرین مجمع صندوق مورخ 1400/01/28 1400/01/28
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/08/25(اساسنامه) 1399/09/12
نامه سازمان برای مجمع صندوق مورخ 1399/08/25 (اساسنامه) 1399/09/12
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/08/25(امیدنامه) 1399/09/05
نامه سازمان برای مجمع صندوق مورخ 1399/08/25 (امیدنامه) 1399/09/05
صروتجلسه حاضرین مجمع مورخ 1399/08/25 صندوق 1399/08/25
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/06/29 1399/06/31
صورتجلسه حاضرین مجمع مورخ 99/06/29صندوق 1399/06/29
صورتجلسه حاضرین مجمع مورخ 99/06/01صندوق 1399/06/01
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/03/18 1399/04/10
نامه سازمان برای مجمع صندوق مورخ 1399/03/18 1399/04/10
صورتجلسه حاضرین مجمع مورخ 99/03/18 صندوق 1399/03/18
نامه سازمان برای مجمع صندوق مورخ 1399/01/17(اساسنامه) 1399/02/23
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/01/17(اساسنامه) 1399/02/23
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1399/01/17(امیدنامه) 1399/02/06
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/01/17(امیدنامه) 1399/02/06
صورتجلسه حاضرین مجمع مورخ 99/01/17 صندوق 1399/01/17
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/08/28(اساسنامه) 1398/09/10
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/08/28(اساسنامه) 1398/09/10
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/08/28(امیدنامه) 1398/09/10
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/08/28(امیدنامه) 1398/09/10
صورتجلسه حاضرین مجمع مورخ 98/08/28صندوق 1398/08/28
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/03/18 امیدنامه 1398/03/29
صورتجلسه مجمع مورخ 98/03/18 امیدنامه 1398/03/29
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1398/03/18 اساسنامه 1398/03/29
صورتجلسه مجمع مورخ 98/03/18 اساسنامه 1398/03/29
صورتجلسه حاضرین مجمع مورخ 98/03/18 صندوق 1398/03/18
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1397/08/28 1397/09/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/28 1397/09/12
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1397/08/28 اساسنامه 1397/09/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/28 اساسنامه 1397/09/12
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1397/08/28 امیدنامه 1397/09/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/28امیدنامه 1397/09/12
حاضرین در مجمع مورخ 1397/08/28 1397/08/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/01/29 1397/02/11
حاضرین در مجمع مورخ 1397/01/29 1397/01/29
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/14 1396/11/25
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1396/09/14 امیدنامه 1396/10/03
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1396/09/14 اساسنامه 1396/10/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/14 امیدنامه 1396/10/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/14 اساسنامه 1396/10/03
حاضرین در مجمع مورخ 1396/09/14 1396/09/14
نامه سازمان برای مجمع مورخ 1395/11/03امیدنامه 1395/11/26
صورتجلسه مجمع 1395/11/03امیدنامه 1395/11/26
حاضرین در مجمع مورخ 1395/11/03 1395/11/03
صورتجلسه مجمع 95/09/07 تغییرات اساسنامه 1395/09/23
نامه سازمان برای مجمع مورخ 95/09/07 تغییرات امیدنامه 1395/09/23
صورتجلسه مجمع 95/09/07 تغییرات امیدنامه 1395/09/23
نامه سازمان برای مجمع مورخ 95/09/07 تغییرات اساسنامه 1395/09/23
حاضرین در مجمع 1395/09/07 1395/09/09
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار 1394/10/20
صورتجلسه تصویب صورت های مالی سال 94 به همراه تایید سازمان 1394/10/20
تایید سازمان برای تغییر هزینه نرم افزار 1394/10/20
حاضرین در مجمع 1394/09/14 1394/09/24
صورتجلسه مجمع موسس 1394/03/02