اخبار

عنوان تاریخ درج
پرداخت سود خرداد 1400 1400/03/11
مصوبات مجمع مورخ 1400/01/28 1400/02/12
پرداخت سود اردیبهشت 1400 1400/02/11
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1400/01/28 1400/01/18
پرداخت سود فروردین 1400 1400/01/11
پرداخت سود اسفند 99 1399/12/11
پرداخت سود بهمن 99 1399/11/11
پرداخت سود دی 99 1399/10/10
مصوبات مجمع صندوق مورخ 1399/08/25 (اساسنامه) 1399/09/12
پرداخت سود آذر 99 1399/09/11
مصوبات مجمع صندوق مورخ 1399/08/25 (امیدنامه) 1399/09/05
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1399/08/25 1399/08/14
پرداخت سود آبان99 1399/08/11
پرداخت سود مهر 99 1399/07/12
مصوبات مجمع صندوق مورخ 1399/06/29 1399/06/31
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1399/06/29 1399/06/18
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1399/06/01 1399/05/22
پرداخت سود مرداد 99 1399/05/11
پرداخت سود تیر 99 1399/04/11
مصوبات مجمع صندوق مورخ 1399/03/18 1399/04/10
پرداخت سود خرداد 99 1399/03/11
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1399/03/18 1399/03/03
مصوبات مجمع صندوق مورخ 1399/01/17 (اساسنامه) 1399/02/23
پرداخت سود اردیبهشت 99 1399/02/11
مصوبات مجمع صندوق مورخ 1399/01/17 1399/02/06
پرداخت سود فروردین 99 1399/01/11
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1399/01/17 1398/12/26
پرداخت سود اسفند 98 1398/12/11
پرداخت سود بهمن 98 1398/11/12
پرداخت سود دی 98 1398/10/10
پرداخت سود آذر 98 1398/09/11
مصوبات مجمع سالانه صندوق مورخ 1398/08/28 1398/09/10
مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن مورخ 1398/08/28 1398/08/18
پرداخت سود آبان 98 1398/08/11
پرداخت سود مهر 98 1398/07/10
پرداخت سود شهریور 98 1398/06/11
پرداخت سود مرداد 98 1398/05/12
پرداخت سود تیر 98 1398/04/10
مصوبات مجمع مورخ 1398/03/18 1398/03/29
پرداخت سود خرداد 98 1398/03/11
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1398/03/18 1398/02/30
پرداخت سود اردیبهشت 98 1398/02/10
سود فروردین 98 1398/01/11
پرداخت سود اسفند 97 1397/12/11
پرداخت سود بهمن 97 1397/11/10
پرداخت سود دی 97 1397/10/10
مصوبات مجمع مورخ 1397/08/28 1397/09/12
پرداخت سود آذر 97 1397/09/11
لزوم ثبت نام در سامانه سجام 1397/08/29
مجمع سالانه صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1397/08/28 1397/08/14
پرداخت سود آبان 97 1397/08/12
پرداخت سود مهر 97 1397/07/11
پرداخت سود شهریور 97 1397/06/11
پرداخت سود مرداد ماه 97 1397/05/10
پرداخت سود تیر ماه 97 1397/04/10
پرداخت سود خرداد 97 1397/03/12
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1397/01/29 1397/02/11
پرداخت سود اردیبهشت ماه 97 1397/02/11
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1397/01/29 1397/01/18
پرداخت سود فروردین ماه 97 1397/01/14
پرداخت سود اسفند ماه 96 1396/12/10
پرداخت سود بهمن ماه 96 1396/11/10
پرداخت سود دی ماه 96 1396/10/10
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1396/09/14 1396/10/03
پرداخت سود آذر 96 1396/09/11
مجمع صندوق گنجینه آینده روشن مورخ 1396/09/14 1396/09/04
پرداخت سود آبان ماه 1396/08/10
پرداخت سود 1396/07/10
پرداخت سود 1396/06/11
پرداخت سود 1396/05/10
پرداخت سود 1396/04/10
پرداخت سود 1396/03/10
پرداخت سود 1396/02/10
پرداخت سود 1396/01/14
پرداخت سود 1395/12/11
مصوبات مجمع١٣٩٥/١١/٠٣ 1395/11/23
مجمع صندوق 1395/10/20
مصوبات مجمع 1395/09/23
مجمع سالانه صندوق 1395/08/26
مصوبات مجمع ١٣٩٤/٠٩/١٤ 1394/10/20
تغییر محل برگزاری مجمع 1394/09/10
دعوت به مجمع سالانه 1394/09/01
پذیره نویسی 1394/03/12
مجمع موسس 1394/03/02