دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری بانک آینده 900,000 %90.00
2 شركت مسکن سازان بهشت پویا 100,000 %10.00