جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 20,623 7.44 82,938 4.93 86,017 5.11 85,914 5.08
اوراق مشارکت 196,948 71.03 1,134,908 67.47 1,184,853 70.35 1,201,820 71.11
سپرده بانکی 113,825 41.05 457,966 27.23 408,728 24.27 398,540 23.58
وجه نقد -30 -0.01 37 0 37 0 30 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -54,076 -19.5 6,234 0.37 4,553 0.27 3,711 0.22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,959 5.76 82,755 4.92 85,660 5.09 85,627 5.07